Obchodní kupní smlouva

 

Rámcová kupní  smlouva   č. 2015/..

podle ust. § 2079  a násled.zákona č. 89/2012 Sb.

 

Mezi:

P r o d á v a j í c í m :

           Firma               :  GREX service,s.r.o. , registrován u KS Ostrava oddíl  C,vložka52248

           Se sídlem         :  Josefa Skupy 1705/6 ,708 00, Ostrava-Poruba

           Zastoupena      :  p. Irenou Čecháčkovou – jednatelem

           Osoba oprávněna jednat ve věci : p. Irena Čecháčková   

           IČO                  :  27803317     DIČ :  CZ 27803317

           ban. spojení     :  KB Opava  ,  číslo účtu   : 35-9692000247/0100 

                                     

            tel / fax /@                  :  +42 553 666 055, +42 553 773 748,  prodej@grexservice.cz

           ( dále ve smlouvě jako prodávající)

a

K u p u j í c í m :

           Firma            :

           Se sídlem      :

           Zastoupena   :  

           Osoba oprávněna jednat ve věci :

           IČO:              :

           DIČ               :   

           ban. spojení  :    

           číslo účtu      :

           tel / fax/@     : ………………..,fax……………….. .@

 ( dále ve smlouvě jako kupující)

 

Smluvní  strany po  vzájemném projednání  a odsouhlasení se dohodly a uzavřely

podle ust. § 2079  a násled.zákona č. 89/2012 Sb.

 

  tuto:

                                                 Rámcovou  obchodní    kupní    smlouvu

   I.

Předmět smlouvy

 

    Prodávající se zavazuje prodávat kupujícímu na základě smlouvy potravinářské zboží v požadovaném množství, kvalitě a sortimentu. Nedílnou součástí každé smlouvy je ceník potravinářského zboží, podle kterého bude kupující provádět objednávání potravinářského zboží a prodávající fakturovat dodané zboží. Za uzavření smlouvy se považuje akceptace objednávky (telefon,e-mail, fax, obchodní zástupce,e-shop) kupujícího prodávajícímu. Prodávající objednávku potvrdí na e-mail kupujícího, pokud je známá jeho emailová adresa a pokud to kupující vyžaduje.

II.

Způsob dodání

    Prodávající v požadovaném sortimentu, množství a kvalitě dodá potravinářské zboží do požadovaných odběrních míst. Prodávající bude zavážet zboží do místa odběru u kupujícího vlastními vozidly. Zboží je baleno v běžných ochranných přepravních obalech a uloženo na EUR paletách. Kupující provádí objednávku zboží předem na tel: 553 773 748 a to nejméně 24 - 48 hod .před dodáním.

  Termín dodávky zboží ze strany prodávajícího pro kupujícího je 48 hodin nebo dle dohody.

    V případě potřeby může být dodáno zboží i v kratším termínu, podle aktuálních potřeb kupujícího, ale s přihlédnutím k aktuálním možnostem prodávajícího. V případě žádosti ze strany kupujícího o nutné zabezpečení dodávky potravin,  tj. pro prodávajícího v den objednávky nebo den následující), je prodávající oprávněn dodat  zboží  v době i mimo běžnou pracovní  dobu a to před nebo po konci pracovní  doby kupujícího a kupující se zavazuje k zajištění převzetí dodaného  zboží.

    Kupující se zavazuje umožnit přístup pracovníkům prodávajícího a vjezd s vozidly prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění předmětu této smlouvy a provedení skládky zboží. Dále umožní pracovníkům prodávajícího skládku zboží provádět bezodkladně a rychle, zajistí bezpečnou přístupovou cestu.

  Nebezpečí za škodu na zboží přechází ze strany prodávajícího na kupujícího v okamžiku v době, kdy kupující (oprávněná osoba) převezme zboží od prodávajícího v přejímacím prostoru a tuto skutečnost potvrdí na dodacím listu, který je vyhotovován pro kupujícího ve dvojím vyhotovení.

  Prodávající má pracovní dobu pro kupujícího:6.00 hodin do 14.30 hodin

Kupující přejímá zboží od  .. hodin  do … hodin.

Osoba oprávněná  přejímkou zboží je: ……………………….  Zaměstnaná u kupujícího jako ……………………………………..

Kupující prohlašuje, že výše uvedený pracovník je pověřen objednáváním a příjmem zboží a že bude akceptovat její podpis na dodacím listu.

III.

Cena

Prodávající bude stanovovat ceny dodávaného potravinářského zboží dle platného ceníku, jenž je nedílnou součástí smlouvy. Změny v prodejních cenách se dodavatel zavazuje projednat s pracovníkem určeným kupujícím. Prodávající vystaví na dodané zboží za běžný měsíc daňový doklad (fakturu), dle vystavených a potvrzených předaných dodacích listů formou souhrnného daňového dokladu (faktury).

Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti daňového dokladu, stanovené zákonem č.235/2004 Sb. a

Zákonem č.526/1990 Sb.

Splatnost faktury je u kupujícího 10 dní po jejím vystavení. V ceně je započítáno DPH, dále dopravné, vratné obaly, které kupující nevrátí. Vrácené obaly prodávající s kupujícím dobropisuje.

    Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu stanovenou ceníkem, nebo po projednání dohodou. V případě bezdůvodného nepřevzetí objednaného zboží (faxová, písemná objednávka), se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu náklady spojené dopravou, skladováním a popřípadě likvidací objednaného a nepřevzatého zboží. Po předložení této faktury se zavazuje kupující platit ihned v hotovosti.

    V případě, že bude kupující vůči prodávajícímu v prodlení se splatností řádně vystavené faktury, tj. 10 dnů po jejím vystavení, kupující se zavazuje ve prospěch prodávajícího zaplatit úrok z prodlení, který činí 0.01% z celkové fakturované částky za každý den prodlení.    V případě, že se kupující strana dostane do platební neschopnosti, ihned bez odkladu to oznámí prodávajícímu a přijme takové opatření-zajištění pro plnění svých závazků ve prospěch prodávajícího. O této skutečnosti může být vypracován dodatek této kupní smlouvy, (zástavní právo).

                                                                            IV.

Způsob předání

   Při dodání – závozu potravinářských výrobků od odběrového – fakturačního místa kupujícího, převezme od dopravce prodávajícího, zodpovědná osoba kupujícího potravinářské zboží – výrobky, dle dodacího listu, zkontroluje množství, kvalitu a sortiment. V případě zjištění vad v sortimentu, množství a kvalitě, ihned na místě bude kupující reklamovat u řidiče prodávajícího, formou zápisu, a prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit do  24 hodin.

    Vlastnické právo za dodané potravinářské zboží přechází ze strany prodávajícího na kupujícího okamžikem jeho předání a potvrzením dodacího listu odběratelem.

    Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí podle ustanovení § 436 a násled., obchodního zákoníku,    z.č. 513/1991 Sb                                                                                              

                                                                          V.

Závěrečná ujednání

 

    Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, uzavírá se na dobu:

NEURČITOU,  a to s platností od  ………….. s výpovědní  lhůtou 30 dnů.

URČITOU s platností od………………. do ………… ………

 Výpověď je možná pouze písemnou formou, počíná běžet následující kalendářní měsíc po dni doručení druhé smluvní straně.

    Smlouva je vyhotovena ve dvou paré, kdy každá smluvní  strana obdrží po jednom paré  s platností originálu.

    Nedílnou přílohou této smlouvy je výpis z Obchodního rejstříku (prodávající), u kupujícího doložení živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku firem, Obchodního soudu,(ověřené kopie), v případě pověřeni jednáním osoby neuvedené ve výše uváděných dokladech, její úředně ověřené zplnomocnění.

    Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou, po vzájemném projednání a odsouhlasení smluvních stran. Jinak jsou neplatné.

     Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna ihned bez zbytečného odkladu oznámit to druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

      Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v souladu s jeho ust. § 262 odst. 1.

    Smluvní  strany prohlašují, že si tuto  smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, souhlasí s její obsahem, prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich  pravé  a svobodné  vůle,určitě, srozumitelně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, oba zástupci jsou oprávněni smlouvu podepsat, k podpisu  smlouvy není  třeba souhlasu či podpisu třetí osoby, autentičnost smlouvy stvrzují svým podpisem.

 

 

 

 

V Markvartovicích  …………..……                                       V …………………………… dne ………...………..

 

 

 

 

 

  za prodávajícího                                                                     za kupujícího