Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího GREX Service,s.r.o, se Sídlem

Pavlovova 3073/36, 700 30  Ostrava - Zábřeh, IČ 27803317  DIČ CZ27803317 tel: 553 773 748 ,mob: 736 627 917 .

Kupující:

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje potraviny z internetového obchodu GREX Service,s.r.o..

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné je vždy pouze objednací název a nikoli doprovodný text objednávky.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Zboží se prodává v ucelených kartonech (balení), číslo v závorce, uvedené za daným zboží.
Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2.B Závazky kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

2.C Cena
Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží bez DPH). Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu jsou realizovány výhradně  na území České republiky,pokud není dohodnuto obchodní kupní smlouvou jinak.Obchodní kupní smlouvu lze sepsat pouze s organizacemi zapsanými v obchodním rejstříku nebo fyzickými osobami - podnikately. K přepravě poštou bude odmítnuto zboží křehké,ve skle, v plastu nebo vyžadující zvláštní režim přepravy - chlazení.

3.A Termín dodání zboží
Zboží bude doručeno objednavateli maximálně do 7 dnů od přijetí objednávky, je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti prodávajícího. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději 2. pracovní den po dni podání objednávky.

3.B Dopravce
Dopravu je zajišťuje vlastní autodoprava, PPL nebo Česká pošta (dopravcem do 30kg).
Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy.

3.C  Cena za dopravu
U objednávek přesahující 5000 Kč, dopravné zdarma na území měst Ostrava, Bohumín, Karviná, Český Těšín, Havířov, Orlová, Opava, Krnov. U objednávek do hodnoty 5000 Kč, dopravné 149 Kč. Dopravcem nelze zasílat zboží balené v plastových obalech a ve skle.

3.D Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4. Způsob úhrady

Úhrada probíhá v hotovosti, proformafakturu nebo převodním příkazem ( faktura)
Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného při,před nebo po  převzetím zboží. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží,pokud tato doba nepřekračuje celou expirační lhůtu.V tomto termínu je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží,mimo zboží podléhající zvláštnímu režimu skladování ( chlazení ),mimo zboží těsně před nebo ukončenou  expirační lhůtou, dále bez známek užívání nebo opotřebování,nepoškozené v původním obalu a s kopii dodacího listu. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu prodej@grexservice.cz  nebo faxem na číslo +420 553 666 055 nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Vracené zboží, které bude zasláno nazpět bez schválení  nebo na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí prodávající.

6. Jiná ustanovení

V případech, kdy:
- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
- zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

6.A Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

6.B Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné nebo dopravné za zpětný odvoz prodávajícímu.

6.C Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

6.D Užívání registrovaných údajů
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

 

7. Reklamace

7.A Kupující
Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.
Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku).

7.B Prodávající
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

7.C Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: chybném skladování porušováním teplotního řetězce a v rozporu s doporučením výrobce,neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

8. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu GREX Service,s.r.o.Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.Grafické zobrazování jednotlivých produktů je pouze ilustrativní.Dodavatel si vyhrazuje právo dodat objednaný produkt v jiném než zobrazovaném provedení ale za dodržení všech ostatních deklarovaných parametrů (váha,kvalita,složení,výtěžnost)