Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma GREX Service, s. r. o., IČO: 278 03 317 se sídlem v Ostravě (dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce:

adresa: Pavlova 3073/36, 700 30 Ostrava - Zábřeh   

email: prodej@grexservice.cz

telefon: 553 773 748

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelném subjektu údajů, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Mezi obecné osobní údaje se řadí jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní kontakt.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.

2.    Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresa, telefonní kontakt, IČO, DIČ). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / realizaci plateb na základě smlouvy, obchodní poradci, účetní, osoby zajišťující služby provozování e-shopu (netdevelo s.r.o.), poskytovatel softwaru.

2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1.    Dle stanovených podmínek v nařízení GDPR máte právo na:

·         přístup ke svým osobním údajům

·         opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování

·         na výmaz osobních údajů

·         vznést námitku proti zpracování

·         na přenositelnost údajů

·         podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na stránkách www.grexservice.cz.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.